Thursday, May 19, 2011

NEPISMENOST – glavni problem u sektoru okoliša u BiH !

Glavni problemi sektora okoliša u BiH mogu se sumirati u sljedećem:

1. Zakonodavni problemi 
- Okolišno zakonodavstvo i politika još nije harmonizirano i integrirano na nivou cijele zemlje; 
- Ne postoje okvirni zakoni o okolišu na nivou entiteta, usklađeni i bazirani na međunarodnim i Evropskim principima; 
- Važeća okolišna legislativa u F BiH i RS neadekvatno se primjenjuje
- Ne postoje zakonodavni instrumenti, mehanizami i procedure za upravljanje riječnim bazenima i obalnim područjem
- Postojeće institucije sa raspoloživim humanim resursima na svim nivoima po svom kvalitetu i opremljenosti ne mogu udovoljiti potrebama održivog razvoja i zaštite okoliša.

2. Institucionalni problemi 
- Ne postoje tijela ili agencije za integralno upravljanje na nivou riječnih bazena i obalnog područja
- Slaba vertikalna koordinacija u FBiH (lokalne, kantonalne, federalne institucije), preklapaju se nadležnosti među različitim vladinim nivoima i sektorima i slaba je međuentitetska institucionalna saradnja; 
- Dominantan je sektorski pristup u planiranju i upravljanju, slaba je razmjena informacija/podataka unutar sektora jednog riječnog sliva, a naročito između različitih riječnih slivova; 
- Nedostatak humanih resursa i odgavarajućeg sistema finansiranja za provedbu institucionalnih reformi. 
- Nedostatak adekvatne mreže monitoringa kvantiteta i kvaliteta voda.

3. Problemi humanih resursa 
- Nedostatak stručnih kadrova, nedostatak treninga i educiranja planera, menadžera i vladinih službenika radi osposobljavanja za primjenu zakona, planiranje i izradu programa o korištenju resursa, primjene EIA procedura i dr.; 
- Ne postoje osnovni podaci o ljudskim aktivnostima i stanju resursa (populacija, kapaciteti za razvoj turizma, kućni i industrijski zagađivači, kvalitet i kvantitet voda, upotreba pesticida, i dr.), kao podrška procesu izrade studija, programa, strategijskih razvojnih planova i donošenja odluka
- Neadekvatan i minimalan monitoring kvaliteta i kvantiteta voda; 
- Slabo učešće javnosti u procesu donošenja odluka zbog niske okolišne svijesti i nedostatka zakonske osnove
- Nedovoljni kapaciteti i uglavnom neaktivne NVO (nevladine organizacije).

okolisibih (pdf)

1 comments:

Srebrenica Genocide said...

Ovaj nemar za zastitu okolisa i nepismenost/nestrucnost BiH da zastiti svjetsku ljepoticu Neretvu je za svaku osudu.

Post a Comment

Real Time Analytics