HES G.Neretva RS

HES Gornja Neretva RS - HE Ulog (EFT, Beograd) i 7 (M)HE (Marvel d.o.o. Kalinovik)

HES Gornja Neretva RS je kao i HES Gornja Neretva FBiH dio nekad jednog projekta HES Gornja Neretva. Poslije rata ovaj jedinstveni projekat je raspodjeljen između entiteta RS i FBiH ali se i dalje hidroenergetski objekti, od kojih se oba sastoje, posmatraju integralno jer samo tako se mogu projektovati i koristiti u punom kapacitetu, iskorištavajuči potencijal i vodne snage Gornje Neretve na najefikasniji način.

Gornja Neretva u RS - HE Ulog (EFT) u donjem lijevom uglu na entitetskoj granici, 7 (M)HE od Uloga uzvodno do izvora
HES Gornja Neretva RS je projekat koji je planiran odvojeno od HE Ulog (EFT, Beograd - 35 MW) i sastoji se od 7 MHE (Marvel d.o.o. Kalinovik) na Neretvi i vrelu Gornji Krupac uzvodno od sela Ulog, na izvorišnom toku rijeke Neretve Ističem da se slobodno može konstatovati kako se radi o velikim hidroelektranama (visina brane najmanje 15 metara ali i 5 metara u slučaju povečanog volumena akumulacije) a  ne mini, što je izvjesno iz prvih informacija o veličini brana i volumenu akumulacija. Naziv Mini je zloupotrebljen od strane vlasti u RS-u u propagandne svrhe!

HE Ulog (EFT, Beograd - 35 MW)
HE Ulog - EFT pano u Ulogu
Nočna mora na EFT-ovom reklamnom panou u selu Ulog - visoka brana hidroelektrane HE Ulog na Neretvi.

Problem entitetske granice i strojare/mašinske hale (elektrane)

Zanimljiv položaj dijela granice u reonu Krupačkih Stijena i sela Ljusići
Žuta granična linija je ucrtana u skladu s nekim mapama i Internet servisima (Atlas BiH, Google Maps i Earth) čija je objektivnost neupitna, za razliku od plave koja se može pronači u projektima energetičara iz Beograda, RS-a (EFT) ali i FBiH (Intrade-energija).

Problem entitetske granice i strojare/mašinske hale (elektrane) !?
Problem sa granicom između entiteta na čijoj se liniji planira mašinska hala HE Ulog, kao i opsežno uređenje (betoniranje) obala Neretve, po svemu sudeči postoji.  
Crvena isprekidana linija na ovoj slici/mapi, a koju sam ucrtao konsultujuči neke dostupne mape kao i Internet servise Google Maps i Earth, trebalo bi da predstavlja granicu koja je tačno ucrtana, ali je značajno različita od granice koja se u EFT-inim projektima, mapama i šemama ucrtava tako da ostavlja više stotina metara prostora nizvodno od Krupačkih Stijena i sela Ljusići i tako ga smješta unutar entiteta RS. Na taj se način u ovim EFT-inim mapama i projektima dobija potreban prostor za smještaj mašinske hale HE Ulog i uređenje obala Neretve ispod elektrane. Kuda tačno prolazi granica na lokalitetu Krupačkih Stijena i sela Ljusići treba utvrditi sa preciznošču ili se ja, kao autor ovog bloga, moram bolje informisati o tačnom položaju granične linije. 
Bojim se da se ipak radi o svjesnom "propustu" federalnih i opštinskih (Konjic) vlasti u korist kako HE Ulog tako i HES Gornja Neretva u FBiH (HE Bjelimići, RHE Bjelimići, HE Glavatičevo).

Topografska mapa i objekti EFT-ove HE Ulog
Hidro-akumulacija, brana, derivacioni kanal i mašinska hala (elektrana) EFT-ove HE Ulog
Topografska mapa i objekti EFT-ove HE Ulog - hidro-akumulacija, brana, derivacioni kanal, vodostan i mašinska hala (elektrana).

"Vredna staništa" i HE Ulog
"Vredna staništa" obilježena zelenom u EFT studiji uticaja  na okoliš
"Vredna staništa" obilježena zelenom u EFT studiji uticaja  na okoliš, završavaju na granici entiteta kao i korist ali zato šteta počinje od granice !!!

Vrijedna staništa Gornje Neretve - kanjoni od Uloga do Konjica via Glavatičevo
Međutim, informaciju o tome kako i koliko vrijedna staništa nalazimo u rijeci Neretvi i njenim kanjonima između Uloga i Glavatičeva te Glavatičeva i Konjica, treba tražiti u aktuelnim naučnim studijama u kojim se razmatra osnivanje nacionalnog parka koji bi morao obuhvatati upravo dolinu Neretve i njene kanjone koji su na udaru energetičara, i u RS-u i u FBiH.
Bosnia and Herzegovina – Land of Diversity, First national Report of Bosnia and Herzegovina for the
Convention on Biodiversity, Sarajevo, 2008
Federal Ministry of Environment and Tourism (Sarajevo, 2008): Overview and state of biological and landscapes diversity in Bosnia and Herzegovina - First national Report of Bosnia and Herzegovina for the Convention on biological Diversity
Klizišta i HE Ulog - OPASNOST koja prijeti !
Klizišta i hidro-akumulacija HE Ulog

Klizišta dolinom rijeke Neretva, naročito od izvora na Gredelju pa sve do Krupačkih Stijena, su izuzetno rasprostranjena i aktivna. Posebno su poznata klizišta u dolini Borač koja su aktivna. Možda je največe i najopasnije od svih, ipak, klizište Velja Strana koje se i danas raspoznaje po jednoj od največih sipara u Dinarskim Alpama. Ono je situirano samo nekoliko stotina metara od planiranog mjesta izgradnj brane za HE Ulog, zbog čega se mora smatrati posebno kritičnim i potencijalno opasnim u slučaju potapanja njegovog podnožja. U nekoliko navrata u historiji na ovim poznatim klizištima dokumentovana su veilika klizanja, stvarajuči velika jezera u toku Neretve a koja su opstajala i po nekoliko decenija (možda i cijela stolječa) prije nego bi rijeka uspjela probit i polako odnijeti odronjeni materijal i ponovo uspostaviti prirodni tok. Dokumentovano je veliko jezero koje je nastalo upravo na mjestu gdje se danas planira stvoriti vještačka akumulacija za HE Ulog, a koje je formiralo veliko klizište Velja Strana.

HES Gornja Neretva RS - 7 (M)HE (Marvel d.o.o. Kalinovik)

7 planiranih hidroelektrana na Neretvi uzvodno od Uloga do izvora, duž cijele doline Borač i IZVORIŠNOG toka Neretve
HES Gornja Neretva RS - 7 (M)HE (Marvel d.o.o. Kalinovik) na rijeci Neretvi uzvodno, od Uloga do izvora, duž cijele doline Borač i IZVORIŠNOG toka Neretve.

Izvorišni tok Neretve kroz dolinu Borač predstavlja jedan od najbogatijih rezervoara pitke vode na Balkanu, a u pravnim državama sa vladavinom zakona izvorišni dijelovi tokova rijeka, kao i sama vrela i izvori, su pod strogom protekcijom kao vodozaštitne zone, samo u BiH, u ovom slučaju u entitetu RS, planiraju se brane i hidro-akumulacije za velike hidroelektrane koje se prikladno i lažno reklamiraju kao Mini HE !?

Izvorišni tok Neretve u RS za 7 planiranih HE - očigledno potpuno nezaštičen od strane vlasti entiteta i države !
 ....................
....................
Real Time Analytics